Không gian xanh với mật độ xây dựng chỉ 13,5%

Không gian xanh với mật độ xây dựng chỉ 13,5%

Không gian xanh với mật độ xây dựng chỉ 13,5%